แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

   

 

ภาคเหนือ
17 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 จังหวัด

ภาคกลาง
25 จังหวัด

ภาคใต้
14 จังหวัด


กำแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม
ตาก
นครสวรรค
น่าน
พะเยา
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ
อุทัยธานี

 


กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูม
นครพนม
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลำภ
อุดรธาน
อุบลราชธาน
อำนาจเจริญ
 


กาญจนบุร
กรุงเทพฯ
จันทบุร
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชัยนาท
ตราด
นนทบุร
นครปฐม
นครนายก
ปทุมธาน
ประจวบ คีรีขันธ
ปราจีนบุรี
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุร
ระยอง
ราชบุร
ลพบุรี
สุพรรณบุร
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุร
สระแก้ว
สิงห์บุร
อ่างทอง


กระบี่
ชุมพร
ตรัง
นครศรี ธรรมราช
นราธิวาส
ปัตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎร์ธาน

 

ที่มาของข้อมูล:  กองนิติการ, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

Please read our disclaimer before using.   Copyright www.ThaiLaws.com.  All rights reserved. 

Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com 

 

Saint Gabriel's Alumni Thailand Information and Yellow Pages Directory of Free Webmaster's Tools Factory for rent and sale จองโรงแรมราคาพิเศษทั่วโลก