Eng    Thai

Home

Login eMail

 

ข้อมูลประเทศไทย

     กรุงเทพมหานคร

     เกี่ยวกับประเทศไทย

     การปกครอง

     คนแรก-สิ่งแรกของไทย

     เครื่องราชอิสริยาภรณ์

     คำขวัญ-ต้นไม้ประจำจังหวัด

     เงินไทย

     จังหวัดในประเทศไทย

     ชื่อเมืองในอดีต

     ชื่ออำเภอ-จังหวัดในไทย

     ตราประจำจังหวัด

     ที่สุดของประเทศไทย

     นายกฯ (ตั้งแต่ พ.ศ.2475)

     ประวัติชนไทย

     แผนที่ประเทศ -อดีต

     แผนที่ประเทศ -ปัจจุบัน

     เพลงชาติไทย

     ภูมิประเทศ

     เวบไซด์ 76 จังหวัด

     ศาสนา

     เอกลักษณ์ไทย

 

 

ประเพณีวัฒนธรรม:

     การไหว้

     ข้อปฏิบัติในพิธี

     เครื่องดนตรีไทย

     มารยาท

     เรือนไทย

     ศาสนา

     เอกลักษณ์ไทย

 

     การเกิด

     การบวชพระ

     การแต่งงาน

     การตาย

 

วันสำคัญของชาติ

     30 วันสำคัญของชาติ

     วันปีใหม่

     วันมาฆบูชา

     วันสงกรานต์

     วันฉัตรมงคล

     วันพืชมงคล

     วันวิสาขบูชา

     วันอาสาฬหบูชา

     วันเข้าพรรษา

     วันออกพรรษา

     วันอัฏฐมีบูชา

     วันโกน - วันพระ

     การช่างไทย

     วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     วันจักรี บรมราชวงศ์

     วันสุนทรภู่

     วันพ่อขุนรามคำแหงฯ

     วันภาษาไทยแห่งชาติ

 

ความรู้เกี่ยวกับธง

     บทนำเรื่องของธง

     กฎข้อบังคับ

     พรบ. ธง พ.ศ.2522

     ธงที่มีความหมาย

     ธงพระราชอิสริยยศ

     ธงพระมหากษัตริย์

     ธงราชการทั่วไป

     ธงแสดงตำแหน่งทั่วไป

     การใช้หรือการชักธง

     บทกำหนดโทษ

     ระเบียบการใช้ธง 2529

     ระเบียบการใช้ธง 2546

     ธงมหาราชใหญ่

     ธงมหาราชน้อย

 

ข้อมูลอื่น ๆ

     การแปลงหน่วยความยาว

     ชื่อประเทศทั่วโลก

     ยุคสมัยการปกครอง

     เลขในบัตรประชาชน

    สถานเอกอัคราชทูตไทย

     เหรียญสหราชอาณาจักร

    Swift Code ธนาคารไทย

 


www.THAILAWS.com