ที่ดินมือเปล่าคืออะไร?

 

   

ที่ดินมือเปล่า คือ ที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 อย่างต่อไปนี้คือไม่มีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจองและตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว

ที่ดินมือเปล่านั้นอาจจะไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเลย หรือมีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินบางอย่าง เช่น ใบเหยียบย่ำ ตราจองที่เป็นใบอนุญาต ส.ค.1 ใบจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือใบไต่สวน

 

คำถาม-คำตอบที่ควรรู้

ถาม ที่ดินมือเปล่าหมายความว่าอย่างไร สามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่?

ตอบ ที่ดินมือเปล่า หมายถึง ที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์อยู่ เป็นที่ดินไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน ที่ดินดังกล่าวสามารถออกโฉนดที่ดินได้

1.     ถ้าเป็นที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ(ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497) สามารถออกโฉนดได้

2.     แต่ถ้าเป็นที่ดินที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ(หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2497) สามารถออกโฉนดที่ดินได้โดยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ วรรค(1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการขออออกโฉนดที่ดินนั้น ข้อเท็จจริงต้องปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวไม่เป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน

ถาม การซื้อขายที่ดินมือเปล่า

1. คือพ่อฉันจะซื้อที่ดินของย่าและไม่มีหลักฐานอะไรเลย ยังนี้ต้องทำยังไงคะ?

2. และถ้าซื้อแล้วจ่ายเงินครบแล้ว เราจะมีโอกาสโดนโกงเอาที่ดินกลับคืนรึเปล่า หรือเมื่อเราซื้อแล้วย่าเอาไปขายให้คนอื่นต่อเราจะทำไงได้บ้างคะเพราะไม่มีหลักฐานว่าเป็นของเรา?

3. ถ้าที่ดินเป็นของเราแล้วเราต้องทำยังไงเพื่อให้ได้โฉนดคะ?

ตอบ ตามข้อมูลที่แจ้ง เข้าใจว่าที่ดินแปลงดังกล่าวไม่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การทำการซื้อขายทำได้เพียงแค่ส่งมอบการครอบครองที่ดินเท่านั้น ไม่สามารถไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ให้ปรากฏ ณ สำนักงานที่ดินได้ขอแนะนำให้คุณย่าไปยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงทำการโอนซื้อขายกัน

ถาม ที่ดินมือเปล่าแตกต่างจากที่ดินมีโฉนดอย่างไร?

ตอบ ที่ดินมือเปล่าต่างจากโฉนดให้หายประเด็น ดังนี้

1.     ที่ดินมีโฉนด เจ้าของมีกรรมสิทธิ์ กล่าวคือ มีสิทธิใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล และติดตามเอาคืน ซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินมือเปล่าเจ้าของมีเพียงสิทธิครอบครองซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ดินนั้นไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อตน

2.     ที่ดินมีโฉนด ถูกครอบครองปรปักษ์ได้กล่าวคือหากมีบุคคลอื่นเข้ามาครอบครองที่ดินมีโฉนดโดยสงบเปิดเผยและเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกัน10 ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์แต่ต้องไปขอให้ศาลสั่งว่าได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์และนำคำสั่งศาลไปจดทะเบียนประเภทได้มาโดยการครอบครองต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ที่ดินมือเปล่า ถูกครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ เช่น ที่ดิน ส.ค.1 หรือ น.ส.3มีคนมาครอบครอง 10 ปี หรือ 20 ปี ผู้ครอบครองก็คงมีแต่สิทธิครอบครองดังนั้นผู้มาแย่งการครอบครองที่ดินมือเปล่าจากเจ้าของเดิมเกิน 10 ปีจะต่อสู้ว่าตนได้กรรมสิทธิ์โดยครอบครองปรปักษ์แล้วไม่ได้แต่ต้องต่อสู้ว่าตนได้สิทธิในที่ดินนั้นแล้วเนื่องจากเจ้าของเดิมถูกแย่งการครอบครองแล้วไม่ฟ้องร้องภายใน1 ปี ผู้ครอบครองเดิมย่อมสูญสิ้นในที่ดินของตน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1375)

3.        ที่ดินมีโฉนดพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียน คือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

4.     ที่ดินมือเปล่าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนคือนายอำเภอหรือผู้ทำการแทนปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอหรือผู้ทำการแทนซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

5.     ที่ดินมีโฉนด อายุความการทอดทิ้งให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ ที่ดินมีโฉนดทอดทิ้งเกิน10 ปีติดต่อกัน (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6) ที่ดินมือเปล่า หากเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทอดทิ้งเกิน 5 ปีติดต่อกันที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐ สำหรับที่ดินมือเปล่าประเภทอื่น เช่น ส.ค.1 ใบจองหากผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครอง หรือไม่ยึดถือทรัพย์สินนั้นต่อไปการครอบครองย่อม สุดสิ้นที่ดินตกเป็นของรัฐทันที

ถาม เจ้าของที่ดินมือเปล่าจะสูญสิ้นสิทธิในที่ดินของตนในเรื่องใดบ้าง?

ตอบ ที่ดินมือเปล่าจะเสียสิทธิในที่ดินในกรณีดังต่อไปนี้

1.     โดยเจ้าของที่ดินมือเปล่าโอนที่ดินของตนให้ผู้อื่นหากเป็นที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์โอนโดยการจดทะเบียนต่อนายอำเภอท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่หากเป็นที่ดิน ส.ค.1โอนโดยการส่งมอบการครอบครองซึ่งใช้ยันกันได้ระหว่างเอกชนเท่านั้นจะใช้ยันต่อรัฐไม่ได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378-1380)

2.     โดยการสละเจตนาครอบครอง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377) เช่น เจ้าของที่ดินมือเปล่า สค.1 ทำหนังสือโอนขายกันเองเป็นการแสดงเจตนาว่าผู้ขายสละเจตนาครอบครองและไม่ยึดถือที่ดินนั้นต่อไป

3.     โดยไม่ยึดถือทรัพย์สินนั้นต่อไป(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1377) การที่เจ้าของที่ดินมือเปล่าเลิกยึดถือที่ดินเป็นการแสดงเจตนาละทิ้ง เลิกครอบครองการซื้อขายที่ดินมือเปล่าโดยมิได้ทำสัญญาเป็นหนังสือกันนั้นเมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาและ ผู้ขายสละสิทธิให้ผู้ซื้อเข้าปกครองอย่างเจ้าของโดยผู้ขายเลิกยึดถือที่ดินนั้นต่อไปที่ดินย่อมเป็นสิทธิของผู้ซื้อ

4.     โดยถูกแย่งการครอบครองแล้วเจ้าของที่ดินมือเปล่าไม่ฟ้องเรียกร้องคืนภายใน 1 ปีย่อมสูญสิ้นสิทธิในที่ดินของตน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375)การฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองจะต้องฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายถือว่าที่ดินมือเปล่าเจ้าของไม่มีกรรมสิทธิ์มีแต่เพียงสิทธิครอบครองระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เวลาถูกแย่งการครอบครองมิใช่นับตั้งแต่วันที่รู้ว่าถูกแย่งการครอบครอง การฟ้องเรียกคืนภายใน 1 ปี เป็นระยะเวลาสิ้นสุด มิใช่อายุความ ดังนั้นแม้จำเลยไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ศาลก็หยิบยกขึ้นพิจารณายกฟ้องโจทก์ก็ได้

5.        โดยถูกเวนคืนให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 5)

6.     โดยเจ้าของละทิ้ง (ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6) เช่น ที่ดิน สค.1 ใบจองหากเจ้าของสละเจตนาครอบครอง การครอบครองย่อมสิ้นสุด ที่ดินตกเป็นของรัฐ สำหรับที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์หากทอดทิ้ง 5 ปีติดต่อกันที่ดินตกเป็นของรัฐประเภทที่รกร้างว่างเปล่า

 

ที่มากรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานอัยการสูงสุด

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com