ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

 

    

ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ศักดิ์ศรี คือ การยอมรับของบุคคลในสังคม แม้ว่าพฤติกรรมที่บุคคลกระทำนั้น หรือต้องการกระทำนั้นๆอาจจะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ ถือว่าเป็นเรื่องดีงาม สมควรยกย่อง และต้องถือปฏิบัติ จะเป็นองค์กร มติขององค์กร การยอมรับขององค์กรต่างๆนั้นด้วยก็ได้ สิทธิเสรีภาพ หรือ อำนาจและหน้าที่ก็ถือเป็นศักดิ์ศรีด้วยเช่นกัน

มนุษย์ คือ บุคคลทั่วไปไม่เลือกว่าจะเป็นชนชาติใด เผ่า ศาสนา ผิวสี ภาษา และอื่นๆที่มีสภาพเป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนของสังคม ตลอดจนองค์กร, องค์การ ที่อาศัยมติเป็นข้อปฏิบัติไปตามประสงค์ขององค์กร, องค์การก็ให้ถือเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น คำว่าสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐธรรมนูญให้ถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน

 

การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีแนวทาง ดังนี้

1. เมื่อมีพฤติกรรมที่มนุษย์กระทำการให้กลายเป็นวัตถุโดยฝ่ายอำนาจรัฐ เท่ากับเป็นการลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2. การปฏิบัติต่อมนุษย์ที่ทำให้คุณสมบัติของการเป็นผู้กระทำของมนุษย์นั้นต้องเสียไป

3. การปฏิบัติที่แสดงออกถึงการเหยียดหยามต่อคุณค่าซึ่งคู่ควรแก่มนุษย์ผู้นั้นในฐานะของความเป็นบุคคล

4. การทำลายชื่อเสียง

5. การเลือกปฏิบัติ

6. การกดดันลงให้รู้สึกต่ำต้อย

7. การตีตราบาป

8. การตามล่า

9. การเหยียดหยาม

10. การตัดสินอันไม่สมควร

11. การลงโทษอาญาที่มีลักษณะทารุณโหดร้ายจนเกินไปนั้นเอง

12. การหลีกเลี่ยงมิให้มีการได้สิทธิและเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคล /มนุษย์ /ประชาชนและพลเมือง

13. การบั่นทอนสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือโดยปริยาย

14. การกระทำการใดๆเพื่อขัดขวางมิให้บุคคลมีโอกาสได้ใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้

15. พฤติกรรมขัดขวาง,บั่นทอน,เห็นตรงข้าม ละเว้นการปฏิบัติ,กลั่นแกล้ง,กระทำไปโดยสุจริตอันเป็นการตัดสิทธิเสรีภาพตลอดจนไม่ได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐในหลายๆกรณีที่ประชาชนมิได้อาจใช้สิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญก็ถือว่าละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นกัน

16. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีอัตถาธิบายอีกมากมาย เพราะ เป็นพื้นฐานที่มาของสิทธิและเสรีภาพนั้นเอง

 

 

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com