อากรแสตมป์

 

กรณีต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ 

การจดทะเบียนโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าตอบแทน  ต้องเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินในฐานะใบรับ ตามลักษณะตราสาร ๒๘(ข)  แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับจำนวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาท ขึ้นไปทุก ๒๐๐ บาท หรือเศษของ ๒๐๐ บาท เสียค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท  

 

กรณียกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ใบรับ 

กรณีผู้รับค่าตอบแทนต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

 

 ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com Mail to Thailaws@Lawyer.com