ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

            ข้อ ๑. เงินได้จากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้  ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

                        ๑.๑ เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยาหรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ตลอดปีภาษีนั้น 

                        ๑.๒ เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตร  โดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

                        ๑.๓ เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เฉพาะที่ดิน  ที่ต้องเวนคืน และอสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินที่ต้องเวนคืน 

               ข้อ ๒. กรณีบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือกองมรดกที่ยังมิได้  แบ่งเป็นผู้ขายหรือผู้โอน จะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการเรียกเก็บ  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังต่อไปนี้ 

                        ๒.๑ สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้ เหลือเท่าใด ถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหาร ด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น 

                                ในกรณีการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่งซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยา หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ  ให้คำนวณภาษี ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ตลอดปีภาษีนั้น  ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไต่สวนแล้ว 

                        ๒.๒ สำหรับการขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจาก ๒.๑ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๔ เหลือเท่าใดถือเป็นเงินได้สุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใด ให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใด ให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น 

                                  การหักภาษีตาม ๒.๑ และ ๒.๒ กรณีขายหรือโอนอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก  หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้าหรือหากำไร เมื่อคำนวณภาษีแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐   ของราคาขาย 

                                  คำว่า "จำนวนปีที่ถือครอง" ใน ๒.๑ หรือ ๒.๒ หมายถึงจำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ถึงปีที่โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้าเกินสิบปีให้นับเพียงสิบปี เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

               ข้อ ๓. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ขายหรือผู้โอน ให้หักและหรือนำส่งภาษีเงินได้  ในอัตราร้อยละ ๑ ของราคาขาย (ทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) กับราคาประเมินทุนทรัพย์  ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวนใดสูงกว่าให้ถือจำนวนนั้นเป็นราคาขาย 

                ข้อ ๔. การหักค่าใช้จ่ายตาม ๒.๒ ให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ดังต่อไปนี้ 

  จำนวนปีที่ถือครอง

  ร้อยละของเงินได้

  ๑ ปี

  ๙๒

  ๒ ปี

  ๘๔

  ๓ ปี

  ๗๗

  ๔ ปี

  ๗๑

  ๕ ปี

  ๖๕

  ๖ ปี

  ๖๐

  ๗ ปี

  ๕๕

  ๘ ปีขึ้นไป

  ๕๐

   

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

   

  ตัวอย่างที่ (๑)   การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (ในเขตฯ) (บุคคลธรรมดา)

  ๑. ข้อมูล 

   ๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๑.๒ กรณีได้มาโดยทางมรดก หรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้ 

   ๑.๓ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 

    

   เงินได้สุทธิไม่เกิน

   ๑๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ  ๕ 

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   แต่ไม่เกิน

   ๑๐๐,๐๐๐ บาท

   ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๑๐

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   แต่ไม่เกิน

   ๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๒๐

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   แต่ไม่เกิน

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๓๐

   เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

   ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ร้อยละ ๓๗

    

   ๒.วิธีการคำนวณ 

   ๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)
          หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๕๐       (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๕๐)
                                                               ๑๐๐

   เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   ๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐) 

   เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง) 
                  (๑,๐๐๐,๐๐๐) 
                          ๕

   เป็นเงิน   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
    

    ๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ฯ) 
             ๑๐๐,๐๐๐ x  ๕                =      ๕,๐๐๐ 
                                ๑๐๐
              ๑๐๐,๐๐๐x  ๑๐              =    ๑๐,๐๐๐ 
                                 ๑๐๐

   เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท

   ๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
           ๑๕,๐๐๐x๕

   เป็นเงิน    ๗๕,๐๐๐ บาท

    

   ตัวอย่างที่ (๒) การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรือจากการรับให้ (นอกเขตฯ)(บุคคลธรรมดา)

    

   ๑. ข้อมูล 

๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยรับให้เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอน ในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒ เฉพาะกรณีมรดกหรือได้รับให้โดยเสน่หา สำหรับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล  หรือเมืองพัทยา  หรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ให้คำนวณภาษีเฉพาะเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  ในส่วนที่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ตลอดปีภาษีนั้น 

๑.๓ ได้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ของเงินได้  

๑.๔ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 

    เงินได้สุทธิไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ  ๕ 

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๑๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๒๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๗

     

๒. วิธีการคำนวณ 

    ๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้ (ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด)  
          หักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับยกเว้น
             ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐  
            หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๕๐       (๑,๘๐๐,๐๐๐ x ๕๐) 
    .............................................๑๐๐

    เป็นเงิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      
    เป็นเงิน   ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
    เป็นเงิน   ๙๐๐,๐๐๐ บาท

    ๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๑,๘๐๐,๐๐๐ -  ๙๐๐,๐๐๐) 

    เป็นเงิน      ๙๐๐,๐๐๐ บาท

    ๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง) 
                   (๙๐๐,๐๐๐) 
                           ๕

    เป็นเงิน      ๑๘๐,๐๐๐ บาท   
     

    ๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษี) 
             ๑๐๐,๐๐๐ x  ๕                 =      ๕,๐๐๐  
                                  ๑๐๐ 
                  ๘๐,๐๐๐ x  ๑๐            =     ๘,๐๐๐  
                                    ๑๐๐

    เป็นเงิน       ๑๓,๐๐๐ บาท

    ๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
            ๑๓,๐๐๐x๕

    เป็นเงิน       ๖๕,๐๐๐ บาท

     

ตัวอย่างที่ (๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้ (บุคคลธรรมดา)

๑. ข้อมูล 

  ๑.๑ จดทะเบียนขายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๑ อสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยซื้อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ ถือครองมา ๕ ปี วันนี้ได้ตกลงโอนในราคา ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และพนักงานเจ้าหน้าที่คำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามบัญชีกำหนดราคาประเมินฯ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ๑.๒ บัญชีอัตราการหักค่าใช้จ่ายเหมา เฉพาะในกรณีได้มาทางอื่นนอกจากมรดกหรือรับให้  

    จำนวนปีที่ถือครอง

    ร้อยละของเงินได้

    ๑ ปี

    ๙๒

    ๒ ปี

    ๘๔

    ๓ ปี

    ๗๗

    ๔ ปี

    ๗๑

    ๕ ปี

    ๖๕

    ๖ ปี

    ๖๐

    ๗ ปี

    ๕๕

         ๘ ปี ขึ้นไป

    ๕๐

     

๑.๓ บัญชีอัตราภาษีเงินได้ สำหรับบุคคลธรรมดา 

    เงินได้สุทธิไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ  ๕ 

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑๐๐,๐๐๐ บาท

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๑๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๕๐๐,๐๐๐ บาท

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๒๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    แต่ไม่เกิน

    ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๐

    เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ร้อยละ ๓๗

     

๒. วิธีการคำนวณ 

    ๒.๑ ทุนทรัพย์ที่ถือเป็นเงินได้(ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่คณะกรรมการกำหนด) 
            หักค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๖๕       (๒,๐๐๐,๐๐๐ x ๖๕) 
                                                               ๑๐๐

    เป็นเงิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    เป็นเงิน   ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

    ๒.๒ เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (๒,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๓๐๐,๐๐๐) 

    เป็นเงิน      ๗๐๐,๐๐๐ บาท

    ๒.๓ เงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๒ หารด้วยปีที่ถือครอง) 
                   (๗๐๐,๐๐๐) 
                          ๕

    เป็นเงิน    ๑๔๐,๐๐๐  บาท 
     

    ๒.๔ ภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อปี (ตาม ๒.๓ คูณด้วยอัตราภาษี) 
             ๑๐๐,๐๐๐ x  ๕                =      ๕,๐๐๐  
                                ๑๐๐ 
                  ๔๐,๐๐๐ x  ๑๐            =      ๔,๐๐๐  
                                   ๑๐๐ 

    เป็นเงิน     ๙,๐๐๐    บาท

    ๒.๕ ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ (ตาม ๒.๔ คูณด้วยปีที่ถือครอง)  
            ๙,๐๐๐x๕

    เป็นเงิน    ๔๕,๐๐๐   บาท

 ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com