ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

 

    

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (ตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( หัก ณ ที่จ่าย )

ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน )

2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน )

1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคาซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี )

3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

 

ค่าใช้จ่ายที่เกิด ณ สำนักงานที่ดิน กรณีเป็นนิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( หัก ณ ที่จ่าย )

1% ของราคาซื้อขาย ( ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน )

ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม ( ค่าโอน )

2 % จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า

ค่าจดจำนอง ( กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน )

1% ของมูลค่าที่จำนอง

ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง อากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ)

200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท(0.50%) ตามราคาซื้อขายแต่ ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี )

3.3% ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

  1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและตัวอย่างการคำนวณ ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

  2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

  3. อากรแสตมป์

  4. ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน

  5. เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มีอยู่หลายกรณีที่สำคัญๆ ได้แก่ การยกเว้นตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร การยกเว้นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 การยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับต่างๆ เป็นต้น เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

  6. บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

  7. ตารางกำหนดอัตราร้อยละของค่าเสื่อมโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

      

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

 

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com