ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

  

การหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายเป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีหนึ่งของผู้มีเงินได้ โดยกฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ในบางกรณี ทำหน้าที่คำนวณหักเงินซึ่งตนมีหน้าที่จ่ายให้แก่ผู้รับเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด แล้วนำเงินนั้นส่งแก่รัฐบาล เงินที่ได้หักและนำส่งดังกล่าวถือเป็นเครดิตในการเสียภาษีเงินได้ของผู้รับเงิน เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี ถ้ากรณีใดไม่มีกฎหมายกำหนดให้หักภาษีผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่ต้องหักภาษีแต่อย่างใด

 

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย มีวัตถุประสงค์ดังนี้

(1) เพื่อบรรเทาภาระการเสียภาษีให้แก่ผู้รับเงินได้ที่จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในคราวเดียวกันเป็นเงินจำนวนมาก เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นรายการเสียภาษี แต่ให้เสียภาษีเป็นคราว ๆ ไปทีละน้อยตามจำนวนเงินที่ได้รับแต่ละคราว

(2) เพื่อให้รัฐบาลมีรายได้เข้าคลังอย่างสม่ำเสมอ

(3) เพื่อลดการเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร และลดภาระหน้าที่ในการตรวจสอบภาษี หรือการติดตามจัดเก็บภาษีในภายหลัง

 

อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส

ค่าเช่า

ร้อยละ 5

ค่านักแสดงสาธารณะ

ร้อยละ 5

ค่ารางวัล การแข่งขัน ชิงโชค

ร้อยละ 5

ค่านายหน้า

ร้อยละ 3

ค่าจ้างทำของหรืองานบริการ

ร้อยละ 3

ค่าโฆษณา

ร้อยละ 2

ค่าประกันภัย

ร้อยละ 1

ค่าขนส่ง

ร้อยละ 1

   

อัตราการหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา

 1. การแสดงของนักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใดๆ (ก) สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 60 (ข) สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 40 การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท

 2. การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน ร้อยละ 61

 3. การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่างๆ ร้อยละ 65

 4. การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 70

 5. การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล ร้อยละ 70

 6. การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 70

 7. การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 70

 8. การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 70

 9. การทำกิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่าย ร้อยละ 70

 10. การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย ร้อยละ 70

 11. การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง ร้อยละ 70

 12. การทำวรรณกรรม ร้อยละ 75

 13. การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่นๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 75

 14. การทำกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเฉพาะที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยา ร้อยละ 75

 15. การโม่หรือย่อยหิน ร้อยละ 75

 16. การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น ร้อยละ 80

 17. การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ ร้อยละ 80

 18. การทำบล็อกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ ร้อยละ 80

 19. การทำเหมืองแร่ ร้อยละ 80

 20. การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม ร้อยละ 80

 21. การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือดินเผา ร้อยละ 80

 22. การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 80

 23. การทำน้ำแข็ง ร้อยละ 80

 24. การทำกาว แป้งเปียก หรือส่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และการทำแป้งชนิดต่างๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง ร้อยละ 80

 25. การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป ร้อยละ 80

 26. การซักรีด หรือย้อมสี ร้อยละ 80

 27. การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต ร้อยละ 80

 28. รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง ร้อยละ 80

 29. การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก ร้อยละ 85

 30. การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป ร้อยละ 85

 31. การฟอกหนัง ร้อยละ 85

 32. การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล ร้อยละ 85

 33. การจับสัตว์น้ำ ร้อยละ 85

 34. การทำกิจการโรงเลื่อย ร้อยละ 85

 35. การกลั่น หรือหีบน้ำมัน ร้อยละ 85

 36. การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ร้อยละ 85

 37. การทำกิจการโรงสีข้าว ร้อยละ 85

 38. การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ ร้อยละ 85

 39. การอบหรือบ่มใบยาสูบ ร้อยละ 85

 40. การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ ร้อยละ 85

 41. การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้ ร้อยละ 85

 42. การทำนาเกลือ ร้อยละ 85

 43. การขายเรือกำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป หรือแพ ร้อยละ 85

 44. เงินได้ประเภทที่มิได้ระบุใน (1) ถึง (43) ให้หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร

 

 

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com