การจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมกับภาษี

 

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการวางแผนภาษี คือการเลือกประกอบธุรกิจอย่างไรดีจึงจะทำให้มีต้นทุนต่ำและกำไรสูง และเหมาะสมกับสถานะภาพของกิจการ

 

1. เลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจ ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่การจัดตั้งรูปแบบของการประกอบการ ว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร ดังนี้

  • จัดตั้งในรูปบุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วนสามัญ, คณะบุคคล

  • จัดตั้งในรูปนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, มูลนิธิสมาคม, กิจการร่วมค้า, กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI), กิจการโฮลดิ้งคอมปานี เป็นต้น

 

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการเลือกรูปแบบองค์กร

รายละเอียด

เจ้าของคนเดียว

ห้างหุ้นส่วน

บริษัทจำกัด

 1. เงินลงทุน

 มีเงินทุนจำกัด

 ระดมทุนได้มากขึ้น

 ระดมทุนได้ง่ายและมาก

 2. การบริหารงาน

 มีอำนาจเต็มที่

 ต้องปรึกษากับหุ้นส่วน

 บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

 3. ความรับผิดในหนี้สิน

 เต็มจำนวน

 เต็มจำนวน/จำกัด

 เฉพาะมูลค่าหุ้นที่ยังชำระไม่ครบ

 4. ผลกำไรขาดทุน

 ไม่ต้องแบ่งใคร

 เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน

 จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

 5. ภาษีเงินได้

 ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%

 ตามอัตราก้าวหน้า สูงถึง 37%  ถ้าจดเป็นนิติฯ จะเสีย 15%-30% กรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

 อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (SME เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า 15%-30%) ในกรณีขาดทุนไม่ต้องเสียภาษี

 6. ความน่าเชื่อถือ

  น้อย

  ปานกลาง

  มาก

 

2. เลือกประเภทธุรกิจ เพราะประเภทธุรกิจมีผลต่อการจัดทำบัญชี และเสียภาษีต่างกัน อาทิเช่น

  • ประเภทธุรกิจขายสินค้า ได้แก่ ธุรกิจผลิตสินค้า, ซื้อมาขายไป, นำเข้าส่งออก, เช่าซื้อผ่อนชำระ, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

  • ประเภทธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจภัตตาคาร, โรงแรม, รับจ้างทำของ, ซ่อมแซม, รับเหมาก่อสร้าง, ขนส่ง, ฯลฯ

หากกิจการทำธุรกิจให้บริการ มีข้อดีคือ ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ, จุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดเมื่อมีการชำระเงิน แต่ข้อเสียคือจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากรายได้ค่าบริการ

หากกิจการทำธุรกิจขายสินค้า มีข้อดีคือ ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แต่จะต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ, จุดรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า แม้จะยังไม่ได้ชำระเงินก็ตาม

 

 

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com