อากรแสตมป์ (ตามประมวลรัษฎากร)

 

  

อากรแสตมป์ เป็นอากรตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการทำตราสาร ๒๘ ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์(ตารางข้างล่าง)

ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘  ตราสารใดไม่ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้น เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตาม มาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๔

คำพิพากษาศาลฎีกาตามมาตรานี้ เช่น ๖๔๙๙/๒๕๓๘ , ๑๗๓/๒๕๓๘ ,๑๐๑๔/๒๕๓๗ ,๓๑๘๘/๒๕๓๖ ,๔๗๙๒/๒๕๓๖ ,๔๙๙๑/๒๕๓๖,๑๓๑/๒๕๓๕ , ๓๙๒/๒๕๓๕ ,๕๙๙/๒๕๓๕ ,๑๕๐๐/๒๕๓๕ ,๑๖๓๑/๒๕๓๕ ,๑๙๔๐/๒๕๓๕ ,๒๑๕๖/๒๕๓๕ เป็นต้น

ตราสาร  หมายความว่า เอกสารที่ต้องเสียตามหมวดอากรแสตมป์ รายละเอียดตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ดังนี้ 

 

ลักษณะแห่งตราสาร

ค่าอากรแสตมป์

ผู้ที่ต้อง
เสียอากร

ผู้ที่ต้อง
ขีดฆ่าแสตมป์

๑.เช่าที่ดิน โรงเรียน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
ทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่าหรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า
หมายเหตุ 
(๑) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่าให้ถือว่ามีกำหนด ๓ ปี 
(๒) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบกำหนดอายุการเช่าหรือครบจำนวน ๓ ปีตาม (๑)แล้วผู้เช่าหรือครบกำหนด ๓ ปี ตาม (๑) แล้ว  ผู้เช่ายังคงครอง ทรัพย์สินอยู่และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่มีกำหนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน 

๑ บาท

ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

๒.โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตรและใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัทสมาคม
คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก
 
คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสารแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท    
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย 
ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก 

๑ บาท

ผู้โอน

ผู้รับโอน

๓.เช่าซื้อทรัพย์
ทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท แห่งราคาทั้งหมด
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน

 ๑ บาท

ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

๔.จ้างทำของ  
ทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,
๐๐๐ บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้

หมายเหตุ
(๑) ถ้าในเวลากระทำสัญญาจ้างทำของ ไม่ทราบจำนวนสินจ้างว่าเป็นราคาเท่าใดให้ประมาณจำนวนสินจ้างตามสมควร แล้วเสียอากรตามจำนวนสินจ้างที่ประมาณนั้น 
(
๒) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบ ให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน

(๓) เมื่อการรับจ้างทำของได้สิ้นสุดลงแล้วและปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไปให้ขอคืนตามมาตรา ๑๒๒ ได้ 
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
สัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้น มิได้ทำใน 
ประเทศไทย

 ๑ บาท

ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

๕.กู้ยืมเงิน หรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร  
   ทุกจำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่งยอดเงินที่กู้ยืมหรือตกลงให้เบิกเกินบัญชี  
   ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้ว ถ้าเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เสีย ๑๐,๐๐๐ บาท 
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 ๑ บาท

ผู้ให้กู้

ผู้กู้

๖.กรมธรรม์ประกันชีวิต  

 

 

 

(ก)กรมธรรม์ประกันวินาศภัย ทุก ๒๕๐ บาท หรือเศษของ ๒๕๐ บาทแห่งเบี้ยประกันภัย 

๑ บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ข)กรมธรรม์ประกันชีวิต ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย  

๑ บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ค)กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย 

๑ บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ง)กรมธรรม์เงินปี ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่งต้นทุนปี นั้นหรือถ้าไม่ปรากฏต้นทุนให้คิดทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท แห่ง ๓๓ ๑/๓ เท่าของ รายได้ประจำปี  

๑ บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(จ)กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง 

๑ บาท

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย

(ฉ)บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม

กึ่งอัตราซึ่งเรียกเก็บสำหรับกรมธรรม์เดิม

 

 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
(ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม
(ข) บันทึกประกันภัยหรือกรรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรองจะออกกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะเรียกเอาสิทธิอย่างอื่นนอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์เสียก่อน เช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำหรับประกันภัยตัวจริง 

 

 

 

๗.ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญารวมทั้งใบตั้งอนุญาตโตตุลาการ

 

 

 

(ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว

 ๑๐ บาท

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

(ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมทำการมากกว่าครั้งเดียว

 ๓๐ บาท

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

(ค) มอบอำนาจให้ทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคน ต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ

 ๓๐ บาท

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ 
   ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคนแต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งตามมาตรา ๑๐๘ 

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
(๑) ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล 
(๒) ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 
(๓) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน 
(๔) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบและใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็น ตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ 

 

 

 

๘.ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท

 

 

 

(ก) มอบฉันทะสำหรับการประชุม ครั้งเดียว

 ๒๐ บาท

ผู้มอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

(ข) มอบฉันทะสำหรับการประชุมกว่าครั้งเดียว

 ๑๐๐ บาท

ผู้มอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ

๙.ตั๋วเงิน

 

 

 

(๑) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน
ฉบับละ
   

๓ บาท

ผู้สั่งจ่าย

ผู้สั่งจ่าย

(๒)ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน
ฉบับละ

 ๓ บาท

ผู้ออกตั๋ว

ผู้ออกตั๋ว

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร  
  
ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับแรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วฉบับอื่น ๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้ว่าได้เสียอากรแล้ว

 

 

 

๑๐. บิลออฟเลดิง    
หมายเหตุ 
ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ

 ๒ บาท

ผู้กระทำตราสาร

ผู้กระทำตราสาร

๑๑.ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ ฯ  พันธบัตร

 

 

 

(๑)ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคมคณะบุคคลหรือองค์กรใด ๆ

 ๕ บาท

ผู้ทรงตราสาร

ผู้ทรงตราสาร

(๒)พันธบัตรของรัฐบาลใด ที่ขายในประเทศไทย 
ทุกจำนวนเงิน ๑๐๐ บาท หรือเศษของ ๑๐๐ บาท

 ๑ บาท

ผู้ทรงตราสาร

ผู้ทรงตราสาร

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์ 

 

 

 

๑๒.เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค ฉบับละ

 ๓ บาท

ผู้สั่งจ่าย

ผู้สั่งจ่าย

๑๓.ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย 

๕ บาท

ผู้รับฝาก

ผู้รับฝาก

๑๔.เลตเตอร์ออฟเครดิต 

 

 

 

(ก) ออกในประเทศไทย 

 

 

 

เงินต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๐ บาท

ผู้ออกตราสาร

ผู้ออกตราสาร

เงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

๓๐ บาท

ผู้ออกตราสาร

ผู้ออกตราสาร

(ข) ออกในต่างประเทศและให้ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ

 ๒๐ บาท

ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

หมายเหตุ 
   ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทยและให้ชำระเงินในต่างประเทศต้องทำสำเนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการ เสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์เฉพาะในฉบับสำเนาดังกล่าวนั้น 

 

 

 

๑๕. เช็คสำหรับผู้เดินทาง

 

 

 

(ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ   

๓ บาท

ผู้ออกเช็ค

ผู้ออกเช็ค

(ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ 

๓ บาท

ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

ผู้ทรงคนแรกใน
ประเทศไทย

๑๖. ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนส่งสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือ ตราสาร ซึ่งลงลายมือชื่อพนักงาน หรือนายสินค้าของ ยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้นเมื่อไม่ได้ ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ
หมายเหตุ 
   ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ 

๑ บาท 

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

๑๗. ค้ำประกัน

 

 

 

(ก) สำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้    

๑๐ บาท

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

(ข) สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

๑ บาท 

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

(ค) สำหรับจำนวนเงินเกิน ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕ บาท

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

(ง) สำหรับจำนวนเงินเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป  

๑๐ บาท

ผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
(ก) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืม หรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม 
(ข) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม 

 

 

 

๑๘.จำนำ

 

 

 

จำนวนหนี้ทุก ๒,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๒,๐๐๐ บาท

 ๑ บาท 

ผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำ

ถ้าการจำนำมิได้จำกัดจำนวนหนี้ไว้

 ๑ บาท 

ผู้รับจำนำ

ผู้รับจำนำ

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
(ก) ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
(ข) จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืม ซึ่งได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตาม ข้อ ๕ 

 

 

 

๑๙.ใบรับของคลังสินค้า

 ๑ บาท 

นายคลังสินค้า

นายคลังสินค้า

๒๐.คำสั่งให้ส่งมอบของ คือ ตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้นหรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้หรือผู้ทรงมีสิทธิ์ที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่หรือเมืองท่าหรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บหรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่า หรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อ หรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏในตราสารนั้น

 ๑ บาท 

ผู้ออกคำสั่ง

ผู้ออกคำสั่ง

๒๑.ตัวแทน

 

 

 

(ก) มอบอำนาจเฉพาะการ

 ๑๐ บาท

ตัวการ

ตัวการ

(ข) มอบอำนาจทั่วไป 

๓๐ บาท

ตัวการ

ตัวการ

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ

 

 

 

๒๒.คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

 

 

 

(ก) ในกรณีซึ่งพิพาทด้วยจำนวนเงินหรือราคา ทุกจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท หรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาท

 ๑ บาท

อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ

(ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำนวนเงินหรือราคา

 ๑๐ บาท

อนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ

๒๓.คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
คือ ตราสาร ซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับหรือต้นสัญญา และผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ

 

 

 

(ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน ๕ บาท

๑ บาท

(๑).ถ้าไม่มีบุคคล
คนที่เสียอากร
สำหรับต้นฉบับ
เป็นผู้เสีย

คนเดียวกับ
ผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ

(ข) ถ้าเกิน ๕ บาท

 ๕ บาท

(๒).ถ้ามีบุคคล 
อีกฝ่ายหนึ่งเป็น
คู่สัญญา บุคคล 
อีกฝ่ายหนึ่งนั้น 
ต้องเป็นผู้เสีย

คนเดียวกับ
ผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ

ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์ 

 

 

 

๒๔.หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัด ที่ส่งต่อนายทะเบียน 

๒๐๐ บาท

ผู้เริ่มก่อการ

ผู้เริ่มก่อการ

๒๕.ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน

 ๒๐๐ บาท

กรรมการ

กรรมการ

๒๖.ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน

 ๕๐ บาท

กรรมการ

กรรมการ

๒๗.หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน

 

 

 

(ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน   ผู้เป็นหุ้นส่วน

 ๑๐๐ บาท

ผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้เป็นหุ้นส่วน

(ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

๕๐ บาท

ผู้เป็นหุ้นส่วน

ผู้เป็นหุ้นส่วน

๒๘.ใบรับ เฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้ 
(ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(ข) ใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
(ค) ใบรับสำรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้เฉพาะยานพาหนะ ซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพาหนะนั้น ๆ 
   ถ้าใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีจำนวนเงินตั้งแต่ ๒๐๐ บาทขึ้นไปทุก ๒๐๐ บาทหรือเศษของ ๒๐๐ บาท   
ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร 
   
ใบรับสำหรับรายรับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ

 ๑ บาท

ผู้ออกใบรับ

ผู้ออกใบรับ

๒๙.(ยกเลิกโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(
ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๒๙)

 

 

 

๓๐.(ยกเลิกโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(
ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๒๙)

 

 

 

 

หมายเหตุ

(๑) ค่าอากรแสตมป์ที่มีจำนวนไม่ถึง ๑ บาท หรือเศษของบาทได้รับการ ยกเว้นอากร (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๑๐๐) พ.ศ. ๒๕๒๓)

(๒) ค่าอากรแสตมป์กรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้ามีจำนวนสูงกว่า ๒๐ ให้ลดเหลือ ๒๐ บาท (ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๕๕)

 

 

Copyright and All Rights Reserved by www.ThaiLaws.com    Mail to Thailaws@Lawyer.com