ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

by www.ThaiLaws.com

 

 

   

 

  ข้อมูลประเทศไทย

 วันสำคัญของชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม

     กรุงเทพมหานคร

     ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

      เกี่ยวกับประเทศไทย

      30 วันสำคัญของชาติ

      การปกครอง

      วันปีใหม่

      คนแรก-สิ่งแรกของไทย

      วันมาฆบูชา

     เครื่องราชอิสริยาภรณ์

      วันสงกรานต์

      คำขวัญ-ต้นไม้ประจำจังหวัด

      วันฉัตรมงคล

      เงินไทย

      วันพืชมงคล

      จังหวัดในประเทศไทย

      วันวิสาขบูชา

      ชื่อเมืองในอดีต

      วันอาสาฬหบูชา

      ชื่ออำเภอ-จังหวัดในไทย

      วันเข้าพรรษา

      ตราประจำจังหวัด

      วันออกพรรษา

      ที่มาของทะเบียนบ้าน

      วันอัฏฐมีบูชา

      ที่สุดของประเทศไทย

      วันโกน - วันพระ

      นายกฯ (ตั้งแต่ พ.ศ.2475)

      พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

      ประวัติชนไทย

      วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

      แผนที่ประเทศ -อดีต

      วันจักรี บรมราชวงศ์

      แผนที่ประเทศ -ปัจจุบัน

      วันสุนทรภู่

      เพลงชาติไทย

      วันที่ระลึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

      ภูมิประเทศ

      วันภาษาไทยแห่งชาติ

      เวบไซด์ 76 จังหวัด

 

      ศาสนา

 

      เอกลักษณ์ไทย

 

 

 

  ความรู้เกี่ยวกับธงสำคัญของชาติ

  ข้อมูลอื่น ๆ

     ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

      การแปลงหน่วยความยาว

      บทนำ เรื่องของธง

      ชื่อประเทศทั่วโลก

      กฎข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับธง

      ยุคสมัยการปกครอง

      พระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522

      เลขในบัตรประชาชน

      ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติ

     สถานเอกอัคราชทูตไทย

      ธงพระราชอิสริยยศ

      เหรียญสหราชอาณาจักร

      ธงสำหรับองค์พระมหากษัตริย์

     Swift Code ธนาคารไทย

      ธงราชการทั่วไป

 

      ธงแสดงตำแหน่งทั่วไป ธงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

 

      การใช้ การชัก หรือการแสดงธง

 

      บทกำหนดโทษ

 

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ พ.ศ.2529

 

      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ การชัก หรือการแสดงธงชาติ พ.ศ.2546

                

      ธงมหาราชใหญ่

      ธงมหาราชน้อย

 

   

 

  

  

  Copyright www.ThaiLaws.com  All rights reserved.  Any comments mail to:  thailaws@lawyer.com